نشان دادن اطلاعات  تصاویر به صورت ادغام شده میزان کارآیی اطلاعات تصاویر را افزایش داده و می تواند دقت تشخیص را در مواردی بالاتر برد. به منظور ترکیب اطلاعات موجود در دو تصویر در مدالیتی های مختلف و نشان دادن آنها با همدیگر از ادغام تصاویر یا فیوژن استفاده می شود.

در نرم افزار دیویژن به دو صورت انتخاب دستی و اتوماتیک می توان تصاویر را ترکیب نمود.

شروع به کار

به منظور فعال شدن دکمه فیوژن ابتدا باید 2 سری از تصاویری که میخواهیم با یکدیگر ادغام کنیم را به کمک دکمه Control انتخاب نماییم.

ادغام اتوماتیک

در حالت  ادغام اتوماتیک ابتدا دو سری متفاوت از تصاویر را انتخاب می کنیم سپس نرم افزار با پردازش اطلاعات موجود در تصاویر، فریمهای متناظر را پیدا کرده و به صورت ادغام شده نشان می دهد. 

تصاویر ادغام شده در حالت اتوماتیک را می توان در چهار حالت زیر نمایش داد:

1- نمایش در دو ستون

در این حالت تصویر اول در ستون سمت چپ  نمایش داده شده و در ستون سمت راست نتیجه ادغام آن با تصویر دوم نمایش داده می شود.

2- نمایش در سه ستون

در این حالت دو تصویر اولیه در ستونهای اول و دوم از سمت چپ نمایش داده شده و نتیجه ادغام آنها در ستون سوم نمایش داده می شود.

3- نمایش در سه سطر

  در این حالت دو تصویر اولیه در سطرهای اول و دوم از بالا نمایش داده شده و نتیجه ادغام آنها در سطر سوم نمایش داده می شود.

4- نمایش 2*2

در این حالت تصاویر خام در سطر بالا نمایش داده شده و نتیجه ادغام در سطر پایین سمت چپ نمایش داده می شود.

ادغام به صورت دستی

در این حالت که دکمه مربوط به آن با علامت دست مشخص شده است، تصاویر در دو ستون نمایش داده می شوند. کاربر با انتخاب هر یک از تصاویر، می تواند با تغییر فریم تصویر دیگر،  فریم ها را به صورت ادغام شده  مشاهده نماید.

مثلا اگر کاربر بر روی سری A کلیک کند. تصویر سری A ثابت  شده و کاربر می تواند نتیجه ادغام هر یک از تصاویر سری B را با تصویر(ثابت شده) سری A مشاهده نموده و تصاویر سری B  را تغییر داده تا جایی که تصویر متناظر با سری A را بیابد.

انتخاب palette-color برای تصویر ادغام شده

palette-color به منظور نگاشت تصاویر سیاه و سفید به تصاویر رنگی استفاده می شود، با این امکان می توان نواحی با شدت روشنایی متفاوت در تصاویر سیاه را با رنگهای مختلف به صورت تصاویر رنگی نمایش داد.

در ادغام تصاویر نیز می توان به منظور تفکیک بیشتر جزئیات تصویر،  تصاویر ادغام شده را با palette-color های متفاوتی نشان داد یا اینکه حالت بدون رنگ را انتخاب نمود.