Voice Report :

پنل ایجاد گزارش های صوتی

سمت چپ پنل تمام گزارش های صوتی آزمایه انتخاب شده نمایش داده میشود. سمت راست پنل برای ذخیره گزارش های صوتی مورد استفاده قرار میگیرد.


Start :

با کلیک بر روی این آیتم میکروفن فعال شده و کاربر میتواند شروع  به ارائه گزارش صوتی نماید

نکته: اپلیکیشن باید روی HTTPS بالا آمده باشد

Pause :

با کلیک بر روی این آیتم ذخیره گزارش صوتی متوقف میشود

Resume :

با کلیک بر روی این آیتم ذخیره میکروفن فعال شده و گزارش صوتی مجدد آغاز میشود

Stop :

گزارش صوتی متوقف میشود

Save :

با کلیک بر روی این آیتم گزارش صوتی ایجاد شده ذخیره خواهد شد