امروزه نرم افزار های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) و سامانه بایگانی و تبادل تصویر (PACS) در مراکز درمانی و بیمارستانی استفاده بسیاری دارد و از پرکاربرد ترین نرم افزار ها می باشد.

با یکپارچه سازی این دو سامانه میتوان به کاربران و پزشکان در سهولت دسترسی به اطلاعات و تصاویر  کمک بسزایی نمود.

سامانه مارکوپکس این توانایی را دارد که در دریافت و ارائه اطلاعات با انواع سامانه و پروتکل های ارتباطی ،یکپارچه سازی را انجام  دهد.