Auto Sync

در صورتيکه دو يا چند سري از تصاوير درحال نمايش باشد؛ با مرور تصاوير در سري فعال تصوير متناظر در سريهاي ديگر (درصورت وجود) بصورت خودکار پيدا شده ونمايش داده مي شود

Reference Line

‫مقطع خود تصوير فعال را روي باقي تصاوير نمايش ميدهد.

First Last Reference Line

تنها خطوط مرجع ابتدا و انتهايي تصوير فعال را روي باقي تصاوير نمايش ميدهد

All Over Reference Line

‫تمام خطوط مرجع ( Reference Line) تصویر فعال را روی باقی تصاویر نمایش می دهد

Hanging Protocol

‫با این ابزار امکان ساخت پروتکل دلخواه برای View  تصویر فراهم می شود

ROI Round

‫‫آنالیز مقادیر یک منطقه دایره یا بیضی شکل

ROI Rect

‫آنالیز مقادیر یک منطقه مربع یا مستطیلی شکل

ROI Curve

‫آنالیز مقادیر یک منطقه منحنی شکل

Probe

‫مقادير هر نقطه را نمایش می دهد


Voice (Ctrl + V)

‫با انتخاب این ابزار میتوان گزارش صوتیVoice Reporting بر روی تصویر ثبت کرد

MPR

‫با این ابزار می توان MPR در جهت افقی،عمودی و MPR در جهت دلخواه Oblique  انجام داد

‫_ با کمک قابلیت MPR ، میتوانیم یک ناحیه از بدن را که در قالب فریم های مختلفی تصویربرداری شده است، از زوایای (برش های) مختلفی بازسازی کنیم. و تحلیل و بررسی نماییم.

 با استفاده از قابلیت MPR میتوانیم تصویر اولیه را که از زوایای مختلفی گرفته می شود (axial, coronal, sagittal) را از زوایای دیگر بازسازی کنیم.

  • در تصویر برداری از بدن تصاویر ممکن است با یکی از زوایای Axial palne،coronal plane و یا sagittal palne گرفته شده باشد.با تکنیک MPR می توان فریم های دریافتی از این تصاویر را بازسازی کرده تا از زوایای دیگر به جز 3 زاویه مرسوم بررسی شوند

با قابلیت MPR در دیویژن متخصصان قادر هستند، تصویر اولیه (Raw) را که از زوایای مختلفی گرفته می شود (axial, coronal, sagital) را از زوایای دیگر بازسازی کنند. این ابزار یکی از دقیق ترین ابزارها ست که به تشخیص دقیق تر کمک می کند.

Probe 3D

‫نمایش یک نقطه از تصویر بر روی سری های منتاظر

  با کمک این قابلیت میتوانیم یک نقطه از ناحیه مورد نظر را که از زاوایای مختف تصویربرداری شده است را میتوانیم مشاهده کنیم. . 

یکی ازابزارهای کاربردی دیویژن،PROBE 3D است،که متخصص می تواند یک نقطه در تصویر را در دیگر زوایای اصلی تصویر برداری مشاهده کند. این ابزار، تشخیص مختصات دقیق نقطه مورد نظر را برای متخصص آسان می کند.