‫Review

‫با این گزینه میتوان یک یا چندین تصویر را به صورت همزمان مشاهده نمود

‫Download

‫در صورتی که بخواهیم تصاویر دریافت شود ولی برای مشاهده باز نشود از این گزینه استفاده می کنیم ، بعد از دانلود میتوان تصاویر را به صورت آفلاین مشاهده ، برون ریزی و رایت نمود

‫Send

‫با این گزینه میتوان تصویر یا تصاویر مورد نظر را به سرور پکس، دستگاه روبوت یا دستگاه تصویربرداری ارسال نمود

‫Sync

‫با این گزینه میتوان ریپورت های بیماران را به سرور ارسال نمود، چنانچه تصاویر به صورت آفلاین مشاهده و گزارش شده اند با این گزینه همه ریپورت ها با سرور Sync خواهند شد

Export

‫با این گزینه امکان برون ریزی تصاویر امکان پذیر خواهد بود

Burn

‫با انتخاب این گزینه امکان رایت تصویر بر روی CD/DVD امکان پذیر خواهد بود

Attach

‫با این گزینه میتوان شرح حال بیمار و نسخه پزشک را به تصاویر بیمار اضافه نمود

Find

Report

‫با انتخاب این گزینه پنل گزارش نمایان شده و میتوان برای تصویر گزارش ثبت کرد یا از گزارش های قبلی استفاده نمود

Details

‫با انتخاب این گزینه میتوان تصویر را به صورت سری دانلود و مشاهده نمود

Label

‫با انتخاب این گزینه میتوان بر روی تصویر Tag ثبت کرد یا Tag های ثبت شده را مشاهده نمود

‫Info

‫‫با انتخاب این گزینه میتوان به اطلاعاتی مثل : مسیر ذخیره سازی، حجم تصویر، Study UID و ... دست یافت.

‫History

‫با انتخاب این گزینه میتوان زمان دریافت تصویر توسط سرور و منبع دریافت را مشاهده نمود

Print

‫با انتخاب این گزینه امکان پرینت از لیست جستجو شده فراهم می شود