‫در این قسمت اطلاعات مربوط به HIS مدیریت می شود.

(جدید)NEW

‫با کلیک بر روی این دکمه میتوان یک درگاه HIS تعریف نمود. 

‫‫EDIT(ویرایش)

‫ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، میتوان درگاه مورد نظر را ویرایش نمود.

‫DELETE(حذف)

‫ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، یک عبارت سوالی در بالای صفحه به رنگ آبی نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه بله میتوان درگاه مورد نظر را حذف نمود.

‫ACTIVE(فعالسازی)

‫‫ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، HIS مربوطه فعال میشود.

‫DEACTIVE(غیرفعالسازی)

ابتدا یکی از درگاه های‫HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، HIS مربوطه غیرفعال میشود.

‫AUTHENTICATE(تصدیق نمودن)

‫ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، میتوان بررسی نمود که امکان اتصال به  HIS مربوط وجود دارد یا خیر. 

‫WORKLIST(لیست کاری)

‫ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه یک منو باز میشود که در آن تمامی اطلاعاتی که از درگاه مورد نظر تاکنون دریافت شده به صورت یک لیست نمایش داده میشود.