در این قسمت اطلاعات مربوط به HIS مدیریت می شود.

(جدید)NEW

با کلیک بر روی این دکمه میتوان یک درگاه HIS تعریف نمود. 

EDIT(ویرایش)">EDIT(ویرایش)

ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، میتوان درگاه مورد نظر را ویرایش نمود.

‫DELETE(حذف)">DELETE(حذف)

ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، یک عبارت سوالی در بالای صفحه به رنگ آبی نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه بله میتوان درگاه مورد نظر را حذف نمود.

‫ACTIVE(فعالسازی)">ACTIVE(فعالسازی)

ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، HIS مربوطه فعال میشود.

‫DEACTIVE(غیرفعالسازی)">DEACTIVE(غیرفعالسازی)

ابتدا یکی از درگاه هایHIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، HIS مربوطه غیرفعال میشود.

‫AUTHENTICATE(تصدیقنمودن)">AUTHENTICATE(تصدیق نمودن)

ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، میتوان بررسی نمود که امکان اتصال به  HIS مربوط وجود دارد یا خیر. 

‫WORKLIST(لیستکاری)">WORKLIST(لیست کاری)

ابتدا یکی از درگاه های HIS را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه یک منو باز میشود که در آن تمامی اطلاعاتی که از درگاه مورد نظر تاکنون دریافت شده به صورت یک لیست نمایش داده میشود.