در این قسمت میتوان حافظه ی هریک از دستگاه هایی که در کارنامه تعریف شده است را مشاهده نمود و در صورت لزوم هر یک از بیمارانی که کارشان در  دستگاه اتمام یافته انتخاب و با استفاده از دکمه PPS(Completed) به کارنامه معرفی نماییم. نبرای انجام اینکار کافی است که از کمبوباکس که در آن عبارت Please select a device یا یک دستگاه را انتخاب نمایید نوشته شده است را انتخاب نموده و سپس یکی از دستگاه ها را انتخاب نمایید. در این صورت جدول حافظه دستگاه را به کاربر نمایش خواهد داد و کاربر میتواند با انتخاب هر یک از سطرهای آن حالت آن به Completed تغییر دهد.