‫مقدمه">مقدمه

تحقق بیمارستان دیجیتال

این سامانه بر روی یک سرور به صورت مستقل راه اندازی می‌شود و به صورت مدیریت شده با سرور HIS، دستگاه‌های تصویربرداری و سرور پکس ارتباط برقرار می‌نماید. سامانه کارنامه با تمامی سامانه‌های HIS امکان اتصال و ارتباط دو طرفه را دارد. فارغ از اینکه از چه سامانه پکس و HIS ای استفاده می‌نمائید، می‌توانید از سامانه کارنامه برای بهبود سرعت و عملکرد مجموعه و جلوگیری از خطاهای کاربری استفاده نمایید.

سامانه کارنامه از یک موتور هوشمند تبدیل فارسی به انگلیسی استفاده می‌نماید. با این Engine فرایند تبدیل نام به صورت مکانیزه و اتوماتیک، به صورت فارسی از HIS دریافت شده و انگلیسی به دستگاه‌های تصویربرداری ارسال می‌شود.
کارنامه بر روی یک سرور به صورت مستقل راه‌اندازی می شود و به صورت مدیریت شده با سرور HIS، دستگاه های تصویربرداری و سرور پکس ارتباط برقرار می نماید. سامانه کارنامه با تمامی سامانه های HIS قابل اتصال و ارتباط دو طرفه می باشد. فارغ از اینکه از چه سامانه پکس و HIS ای استفاده می‌نمائید، می توانید از سامانه کارنامه برای بهبود سرعت و عملکرد مجموعه و جلوگیری از خطا های کاربری استفاده نمایید. سامانه کارنامه از یک موتور هوشمند تبدیل فارسی به انگلیسی استفاده می‌نماید. با این Engine فرایند تبدیل نام به صورت مکانیزه و اتوماتیک، به صورت فارسی از HIS دریافت شده و انگلیسی به دستگاه های تصویربرداری ارسال می‌شود.

مزایا:

بطورکلی از مزایای سامانه کارنامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش سرعت خدمت رسانی به مراجعین

- از بین رفتن خطای ورود داده توسط کاربر دستگاه تصویربرداری

- حذف صدور قبض برای بیمار

- ایجاد استاندارد واحد جهت ورود اسامی کاربران از فارسی به انگلیسی

- امکان ایجاد ارتباط بین یک یا چند دستگاه HIS و دستگاه تصویربرداری مربوطه