در این قسمت میتوان یک کاربر را ایجاد، ویرایش و یا حذف نمود. همچنین در صورت تمایل میتوان رمز ورود کاربر را تغییر داد

(جدید)NEW

‫‫‫با کلیک بر روی این دکمه میتوان یک کاربر جدید تعریف نمود. برای هر کاربر میبایست نام کاربری یا Username، نام خانوادگی یا Fullname و رمز عبور و تکرار آن را وارد نمود.   

‫‫EDIT(ویرایش)

‫ابتدا یکی از کاربران را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، میتوان نام خانوادگی یا Fullname کاربر مورد نظر را ویرایش نمود.

‫DELETE(حذف)

‫‫ابتدا یکی از کاربران را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی این دکمه، یک عبارت سوالی در بالای صفحه به رنگ آبی نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه بله میتوان کاربر مورد نظر را حذف نمود.

‫RESET PASSWORD(تغییر رمز)

ابتدا یکی از کاربران انتخاب نموده و با کلیک بر روی این دکمه میتوانید رمز کاربر را تغییر دهید. توجه داشته باشید که رمز وارد شده حداقل باید 5 کاراکتر داشته باشد.